La secció sindical de CGT en Ferrocarrils crida al Consell a complir amb el seu compromís de defensar Allò Públic

0

Comunicat de Premsa

Des de la secció sindical de CGT en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, tornem a dirigir-nos als mitjans de comunicació per a informar del nostre posicionament entorn de les batalles laborals que vénen lliurant-se en FGV des de fa mesos.

Creiem que els mitjans tenen la responsabilitat d’escoltar totes les parts d’un conflicte, el contrari seria caure en informacions esbiaixades.

Fa uns mesos va saltar la notícia de la imminent implantació del descans entre jornades de 10h, per a així avançar-se la direcció d’aquesta Empresa a la Llei de Seguretat Ferroviària. De la seua mà, el rebuig dels treballadors i l’anunci de mobilitzacions com a conseqüència.

Es va titllar d’egoista a la classe treballadora, sense fer una anàlisi seriosa del que estava esdevenint.

La nostra secció sindical vol fer un repàs de la situació en la qual ens trobem i del nostre punt de vista davant els conflictes que vivim.

Vam dir en el seu moment que el nou govern autonòmic ens havia decebut en seguir utilitzant una empresa pública com la nostra –igual que ja ho van fer anteriors governs– per a col·locació de polítics i repartiments de poder amb afins emparant-se en una legalitat heretada d’aquells als quals s’oposaven. Legalitat i legitimitat no sempre caminen agafades de la mà. L’organigrama d’aquesta Empresa no deixa de canviar, ni el nombre d’alts càrrecs de créixer. Trist, però cert.

El tan esmentat tarannà de diàleg és difícil de creure quan s’obrin temps de negociacions marcats per la legalitat, però a l’ombra de lleis d’imposició que pertanyen a governs als quals diuen oposar-se (llija’s l’art. 41 de la reforma laboral, pel qual el govern central pot fer pràcticament de tot) i que utilitzen sense que els tremole el pols.

Difícil és també dialogar quan, sobre la taula, la direcció posa estudis tècnics carents de rigor i que només van dirigits a corroborar el que el client que encarrega i paga (no poc, per cert) vol sentir.

Difícil creure que es defensa Allò Públic quan es veuen moviments encaminats a l’externatització; quan el discurs neoliberal dels qui han arribat i dels qui, des de dins, han sigut recol·locats a l’alça, és la tònica que vivim de portes endins, més enllà d’actes institucionals i fotos.

Quan la Consellera Mª José Salvador va parlar de la situació perversa en la qual la Generalitat es trobava per haver de defensar Allò Públic i no poder fer-ho a causa de les limitacions pressupostàries del govern central, ens va semblar que el discurs era molt correcte, però que la política requereix acció i compliment del compromís. I no trobem ni l’un ni l’altre.

Hem de dir, sí que és cert, que darrere d’aquest avançament a la Llei de Seguretat Ferroviària es troba el compromís polític que es va tenir amb l’Associació de Víctimes del 3 de Juliol. Davant la impossibilitat, la incompetència o la manca de valentia de solucionar problemes, doncs, almenys, el desig d’acontentar a alguns.

Els maquinistes del tramvia fa mesos que realitzen aturades per recuperar plantilla i millorar condicions de treball (la Seguretat entre elles). L’única eixida al conflicte que veu la direcció és oferir reduir la saturació (que repercuteix en la seguretat) eliminant circulacions. Han sigut els treballadors en assemblea els qui han dit no. No volem ni pensar quin pla tindran en ment quan diuen que volen ampliar serveis nocturns. Serà també a colp d’imposició i retallant més els nostres drets laborals i la nostra ja perjudicada vida social i familiar?

Vénen de llarg conflictes en Tallers, Vies i Obres, Senyalització. S’incompleixen sentències, es fan estudis per a Externalitzar, es juga també ací amb la seguretat davant la falta de personal. El perill no són únicament els trens circulant amb viatgers, sinó tot el que hi ha abans, entre i després: revisions, infraestructures, mesures tècniques. No obstant açò, sembla que tot s’arreglarà endurint el Reglament de Faltes i Sancions; que el culpable siga el treballador (com sempre). Aquest és el “nou tarannà”? Seguim sense entendre res d’aquest Govern.

Dels Agents d’Estacions, als qui la Consellera va dir que posaria per davant de les màquines, què dir? Doncs que el Director de Clients i Accessibilitat, número dos del PSPV, no ha tingut a bé, després de deu mesos des del seu nomenament, presentar-se. Ja no se li espera. Recuperar l’espai que els pertany i dignificar el lloc de treball dels qui són la cara més visible dels usuaris, no sembla estar entre les seues prioritats. Massa actes institucionals i projectes d’alta volada no li deixen temps per a escoltar als qui podrien donar solucions als problemes quotidians dels qui utilitzen aquest mitjà de transport.

Des de CGT volem manifestar que hi ha moltes raons per a la mobilització. En FGV hi ha suficients fronts oberts que vulneren els drets dels treballadors i que ataquen l’essència d’aquesta Empresa de Transport que pertany a la ciutadania, com perquè tots estiguem units en un front comú.

Creiem que cal mobilitzar-se en defensa dels nostres drets, però també en defensa d’Allò Públic. Per a açò som molt conscients de la importància que els i les usuàries coneguen les nostres reivindicacions, entre les quals es troba el nostre desig de millorar el servei públic que prestem.

Secció Sindical CGT FGV València

5 octubre 2017

 

Comunicado de Prensa

La sección sindical de CGT en Ferrocarrils llama al Consell a cumplir con su compromiso de defender Lo Público

Desde la sección sindical de CGT en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, volvemos a dirigirnos a los medios de comunicación para informar de nuestro posicionamiento en torno a las batallas laborales que vienen librándose en FGV desde hace meses.

Creemos que los medios tienen la responsabilidad de escuchar -a todas las partes de un conflicto, lo contrario sería caer en informaciones sesgadas.

Hace unos meses saltó la noticia de la inminente implantación del descanso entre jornadas de 10h, para así adelantarse la dirección de esta Empresa a la Ley de Seguridad Ferroviaria. De su mano, el rechazo de l@s trabajador@s y el anuncio de movilizaciones como consecuencia.

Se tachó de egoísta a la clase trabajadora, sin hacer un análisis serio de lo que estaba aconteciendo.

Nuestra sección sindical quiere hacer un repaso de la situación en la que nos encontramos y de nuestro punto de vista frente a los conflictos que vivimos.

Dijimos en su momento que el nuevo gobierno autonómico nos había decepcionado al seguir utilizando una empresa pública como la nuestra –al igual que ya lo hicieron anteriores gobiernos– para colocación de  políticos y repartos de poder con afines amparándose en una legalidad heredada de aquellos a los que se oponían. Legalidad y legitimidad no siempre caminan cogidas de la mano. El organigrama de esta Empresa no deja de cambiar, ni el número de altos cargos de crecer. Triste, pero cierto.

El tan traído y llevado talante de diálogo es difícil de creer cuando se abren tiempos de negociaciones marcados por la legalidad, pero a la sombra de leyes de imposición que pertenecen a gobiernos a los que dicen oponerse (léase el art. 41 de la reforma laboral, por el que el gobierno central puede hacer prácticamente de todo) y que utilizan sin que les tiemble el pulso.

Difícil es también dialogar cuando, sobre la mesa,  la Dirección pone estudios técnicos carentes de rigor y que sólo van dirigidos a corroborar lo que el cliente que encarga y paga (no poco, por cierto) quiere oír.

Difícil creer que se defiende Lo Público cuando se ven movimientos encaminados a la externalización; cuando el discurso neoliberal de quienes han llegado y de quienes, desde dentro, han sido recolocados al alza, es la tónica  que vivimos de puertas adentro, más allá de actos institucionales y fotos.

Cuando la Consellera Mª José Salvador habló de la situación perversa en la que la Generalitat se encontraba por tener que defender Lo Público y no poder hacerlo a causa de las limitaciones presupuestarias del gobierno central, nos pareció que el discurso era muy correcto, pero que la política requiere acción y cumplimiento del compromiso.  Y no encontramos ni lo uno ni lo otro.

Debemos decir, sí que es cierto, que  detrás de este adelanto a la Ley de Seguridad Ferroviaria se encuentra el compromiso político que se tuvo con la Asociación de Víctimas del 3 de Julio. Ante la imposibilidad, la incompetencia o la falta valentía de solucionar problemas, pues, al menos, el deseo de contentar a algun@s.

L@s maquinistas del tranvía hace meses que realizan paros por recuperar plantilla y mejorar condiciones de trabajo (la Seguridad entre ellas). La única salida al conflicto que ve la Dirección es ofrecer reducir la saturación (que repercute en la seguridad) eliminando circulaciones. Han sido l@s trabajador@s en asamblea quienes han dicho no. No queremos ni pensar qué plan tendrán en mente cuando dicen que quieren ampliar servicios nocturnos. ¿Será también a golpe de imposición y recortando más nuestros derechos laborales y nuestra ya perjudicada vida social y familiar?

Vienen de largo conflictos en Talleres, Vías y Obras, Señalización. Se incumplen sentencias, se hacen estudios para Externalizar, se juega también aquí con la seguridad ante la falta de personal. El peligro no son únicamente los trenes circulando con viajeros, sino todo lo que hay antes, entre y después: revisiones, infraestructuras, medidas técnicas. Sin embargo, parece que todo se arreglará endureciendo el Reglamento de Faltas y Sanciones; que el culpable sea el trabajador (como siempre). ¿Este es el “nuevo “talante? Seguimos sin  entender nada de este Gobierno.

De l@s Agentes de Estaciones, a  quienes la Consellera dijo que pondría por delante de las máquinas, ¿qué decir?. Pues que el Director de Clientes y Accesibilidad, número dos del PSPV, no ha tenido a bien, después de diez meses desde su nombramiento,  presentarse.  Ya no se le espera. Recuperar el espacio que les pertenece y dignificar el puesto de trabajo de quienes son la cara más visible de los usuarios, no parece estar entre sus prioridades. Demasiados actos institucionales y proyectos de altos vuelos no le dejan tiempo para escuchar a quienes podrían dar soluciones a los  problemas cotidianos de quienes utilizan este medio de transporte.

Desde CGT queremos manifestar que hay muchas razones para la movilización. En FGV hay suficientes frentes abiertos que vulneran los derechos de l@s trabajador@s y que atacan la esencia de esta Empresa de Transporte que pertenece a la ciudadanía, como para que tod@s estemos unid@s en un frente común.

Creemos que hace falta movilizarse en defensa de nuestros derechos, pero también en defensa de Lo Público. Para ello somos muy conscientes de la importancia de que l@s usuari@s conozcan nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentran nuestro deseo de mejorar el  servicio público que prestamos.

Sección Sindical CGT FGV València

5 octubre 2017

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.